Wszystkie promocje

 

 

 
 

  Regulamin

 
     
  I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady przebiegu konkursu "Nie do zobaczenia"
2. Organizatorem konkursu "Nie do obaczenia" (nazywanym dalej Konkursem) jest firma epartner.pl sp z.o.o wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000231784, NIP: 894-282-45-15, kapitał zakładowy 100.000 opłacony w całości (nazywana dalej Organizatorem)
3. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Olympus Polska sp. z o.o., ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa (nazywana dalej Partnerem)
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
5. W konkursie mogą brać udział pełnoletni obywatele Polski, będący konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Ustawa Kodeks Cywilny, Dz. U. z 1964 r. nr 16 z późniejszymi zmianami)
6. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące zatrudnione przez Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny a także osoby zatrudnione w firmach firm biorących udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
7. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu musi posiadać sprawną skrzynkę poczty elektronicznej e-mail.


II. Zasady udziału:
1. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach OPEN i PRO.
2. Aby wziąć udział w kategorii OPEN, Użytkownik musi:
      a) Ułożyć zdanie-hasło reklamujące rejestratory Olympus. 
      b) W haśle tym musi zostać użytych wszystkie 5 słów kluczowych, określonych przez Organizatora. 
      c) Słowa kluczowe podane zostaną w październikowych i listopadowych wydaniach magazynów: Perkusista, Gitarzysta, Live Sound&Installation, Estrada i Studio
3. Aby wziąć udział w kategorii PRO, Użytkownik musi:
      a) stworzyć utwór muzyczny - podkład dźwiękowy do serwisu www.partner.olympus.pl
      b) utwór nie może być dłuższy niż 15 sekund
4. Prace w kategorii OPEN i PRO zgłaszane są do konkursu za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.partner.olympus.pl/ls/zasady.html
5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
6. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawa autorskie do każdej zgłoszonej pracy konkursowej.
7. Uczestnik nieodpłatnie oraz bezterminowo zezwala Organizatorom na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonych prac oraz wyraża zgodę na ich publikację oraz przetworzenia i modyfikację w pełnym zakresie.
8. Uczestnik udziela organizatorowi wyłącznej i nieodpłatnej zgody na wykorzystywanie przesłanych prac konkursowych w pełnym zakresie na polu działań marketingowych.
9. Organizatorzy w uzasadnionych przez siebie przypadkach mogą domagać się od Uczestnika dodatkowej weryfikacji i sprawdzenia posiadania praw, o których mowa w pt. 7. W takim wypadku jedną z przyjętych form będzie wezwanie Uczestnika do złożenia dodatkowego oświadczenia lub inne działania formalno-prawnego.
10. Uczestnik oświadcza, że zgłoszone prace nie naruszają praw osób trzecich i bierze na siebie pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy prawa osób trzecich zostaną naruszone.
11. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń w każdej z kategorii.
12. W trakcie konkursu Uczestnik identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail podawany podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


III. Harmonogram Konkursu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń w konkursie: 01.10.2012 - 31.11.2012 r.
2. Wyłonienie zwycięzców w każdej z kategorii konkursowych: 15.12.2012r.
3. Wysłanie nagród: do 15.01.2013


IV. Komisja i wybór laureatów: 
1. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrana przez Organizatora Komisja Konkursowa dokona wybór zwycięzców w kategoriach OPEN i PRO
2. O wynikach wyboru laureaci Konkursu zostaną powiadomieni na stronie http://www.partner.olympus.pl/ oraz po przez e-mail podany w zgłoszeniu do Konkursu.
3. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele Organizatorów oraz Partnera Konkursu.


V. Nagrody
1.Komisja Konkursowa przyzna następujące nagrody:
      b. Nagrody w kategorii OPEN:
            I miejsce: rejestrator dźwięku Olympus LS-100
            II miejsce: rejestrator dźwięku Olympus LS-20M
            III miejsce: rejestrator dźwięku Olympus LS-11
      a. Nagroda w kategorii PRO:
            Rejestrator dźwięku Olympus LS-20M oraz publikacja jingla na stronie www.partner.olympus.pl i profilu Facebook
2. Podatek należny od wartości nagród przyznanych w Konkursie zostanie opłacony przez Organizatorów
3. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej nagrody.


VI. Odbiór nagród: 
1. Po wyborze laureata zostanie wysłane zapytanie o dane niezbędne do przekazania nagrody oraz dokonania niezbędnych rozliczeń podatkowych. Podanie prawidłowych danych przez Uczestnika w terminie 7 dni od wysłania zapytania jest warunkiem koniecznym do otrzymania nagrody.
2. Przekazanie niepełnych lub nieprawdziwych danych we wskazanym terminie zwalnia Organizatorów z obowiązku przekazania nagrody.
3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną jak i przekazaniu osobom trzecim.
4. Fizyczne przekazanie nagród rzeczowych Laureatom Konkursu odbędzie się przesyłką kurierską lub pocztową po zakończeniu Konkursu w terminie do dnia 15.02.2013r lub w terminie uzgodnionym z Uczestnikiem.
5. W przypadku, gdy okaże się, się zdobywcą nagrody jest osoba, która nie spełnia warunków Regulaminu lub złamała jego postanowienia, osoba taka traci prawa do nagrody, a w wypadku ujawnienia tego faktu po jej doręczeniu osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator nie będzie zobowiązany do przyznania takiej nagrody innemu Uczestnikowi.


VII. Ochrona Danych Osobowych
1. Organizator oświadcza, że dane zbierane w ramach Konkursu, wykorzystane zostaną na potrzeby przeprowadzenia konkursu oraz dokonania niezbędnych rozliczeń finansowych związanych z konkursem.
2. Organizator zapewnia wszystkim Uczestnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania do Uczestnika wiadomości technicznych i organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz realizacją postanowień niniejszego regulaminu. 
4. Informacje handlowe dotyczące Organizatora, Partnerów oraz ich kontrahentów wysyłane będą wyłącznie do uczestników, którzy wyrażą na to zgodę, zgodnie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda ta jest dobrowolna.


VIII. Reklamacje
1. Reklamacje należy wysyłać listem poleconym na adres:
      epartner.pl
      ul. Gajowicka 95
      53-421 Wrocław
      lub droga mailową na adres
2. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon oraz email Uczestnika jak również opis powodu reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
IX. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie www.partner.olympus.pl
2. Wszelkie spory wynikające z zobowiązań wynikających z niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne
3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
4. Korespondencję do Organizatorów należy kierować na adres:
      epartner.pl
      ul. Gajowicka 95
      53-421 Wrocław
      lub droga mailową na adres 
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
 
     
     
     
     
 

LS-100

LS-20M

LS-11

Olympus LS-100

Olympus LS-20

Olympus LS-11

 
 
  Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserved 

Copyright © by OLYMPUS Polska oraz epartner.pl